Популярни снимки за

Всички снимки

Условия за ползване

Последно актуализирани на : 20.05.2015 00:00:00

Влизат в сила от: 20.05.2015 00:00:00

Моля, прочетете внимателно настоящите условия, преди да използвате сайта PhotoPlace.bg. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Презънс ЕООД, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.

I. Основни понятия 

По смисъла на настоящите условия:

“ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

“УСЛУГА/И” на сайта включват: 

  • достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
  • достъп до информационните ресурси на сайта и даването на рейтинги в сайта;
  • създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава допълтнителни възможности за достъп до информационните ресурси;
  • получаване на email – бюлетини от регистрираните Потребители на сайта.

“ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА” – действия или бедействия на трети лица, които са в протоворечие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само претоварване на сървъра, проникване в сървъра, кражба на данни и др.

II. Общи разпоредби

Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Презънс ЕООД.

Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели. При добавяне на мнение/коментар във форумите, снимка или коментар, Вие се съгласявате да не публикувате рекламни съобщения, да не нарушавате добрия тон, както и да не обиждате останалите участници в дискусията. Презънс ЕООД не носи отговорност за изразените от Вас мнения.

III. Авторски права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

IV. Конфиденциалност

Презънс ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. Презънс ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг.

С приемането на настоящите условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг и се съгласява да получава рекламни съобщения от Презънс ЕООД. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Презънс ЕООД на посочения e-mail за контакти: privacy@photoplace.bg

V. Органичаване на отговорността

Презънс ЕООД прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Презънс ЕООД не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Презънс ЕООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица. 

Презънс ЕООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Презънс ЕООД не носи отговорност за информацията (в това число за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

Презънс ЕООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

Презънс ЕООД не носи отговорност за щети възникнали поради невъзможност да се използват услугите предоставени на сайта поради каквато и да е причина.

VI. Услуги, изискващи регистрация

Презънс ЕООД си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Услугите са:

  • Възможност за публикуване на снимки;
  • Възможност за публикуване на коментари към снимки;
  • Възможност за добавяне/редактиране на теми или мнения в дискусионните форуми;
  • Възможност за гласуване за снимки; 
  • Получаване на бюлетин с новостите на сайта.

Вие имате възможност да получите безплатен и пълен достъп до секциите от сайта, изискващи регистрация, ако си създадете индивидуален потребителски профил. Създаването на повече от един потребителски профил е забранено.

Във вашия профил, Вие се задължавате да предоставяте пълна, вярна, истинска и точна информация, като информацията не трябва да цели обида или критика към друг участник във PhotoPlace.bg, също така да не съдържа политически, расистки или порнографски детайли, сцени на насилие, както и образи на обществено познати личности.

Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените потребителско име и парола, и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите потребителско име и парола.

Презънс ЕООД си запазва правото да прецени дали да предостави профил (акаунт) на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите общи условия.

Презънс ЕООД си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

VII. Публикуване на материали 

Потребителите имат право да публикуват само снимки и материали за които притежават авторски права. Забранено е публикуването на снимки и материали, противоречащи на българското законодателство, както и материали като порнография, насилие, расова дискриминация, религиозни и етнически вражди, материали, съдържащи търговска или служебна тайна, както и такива, които уронват престижа на сайта и неговите организатори. Забранено е публикуването на рекламни материали, освен при изричното разрешение на Презънс ЕООД.

Публикуването на коментари към снимки, мнения, теми в дискусионните форуми и всички други публикации се осъществява на кирилица. Изключение правят наименование на лекарства, фирми, марки и т.н., които нямат точен превод на български език. Писането само с главни букви е забранено.

Публикуваните материали могат да бъдат използвани от Презънс ЕООД за организиране на изложби, рекламни и други свързани с популяризирането на сайта цели без специалното разрешение на техните автори. 

Забранено е публикуването на лична и служебна кореспонденция (лични съобщения, съдържание на Email) във форума, интернет, печатните и други медии без съгласието на двете страни участвали в кореспонденцията, както и всякаква форма на изнасяне на лични данни извън официално публикуваните в настоящия сайт (снимков или друг материал).

Снимките се публикуват в JPEG формат с неограниичен размер по ширина и височина, но не-по големи от 10 MB, като всяка снимка се преоразмерява автоматично до стандартните за PhotoPlace.bg размери. Оригиналните неоразмерени снимки се пазят на сървърите на PhotoPlace.bg неограничено във времето.

При публукуване на снимка, системата автоматично отчита наличието на EXIF информация и в случай, че такава има, тя бива извлечена и запазена в базите данни. При публикуване на снимка потребтиелят има право да забрани използването на EXIF информация за снимката.

VIII. Рейтинг на снимките и авторите

Всеки потребител разполага с потребителски рейтинг. Потребителският рейтинг е нула за новорегистрираните потребители и се увеличава в зависимост от харесванията на публикуваните от него снимки, които получава от други потребители. 

Нормата на увеличаване на потребителският рейтинг от гласуване за публикуваните от него снимки е толкова по-голяма, колкото по-голям е потребителският рейтинг на гласуващия. 

Всяка снимка разполага с два типа индивидуален рейтинг – текущ и максимален. При публикуването на снимка, нейният рейтинг е нула и се увеличава в зависимост от това, колко харесвания е получила. Текущият рейтинг се изчислява на база на броя гласове, които снимката е получила спрямо максималната активност на гласуващите към текущия момент, а максималният рейтинг се изчислява на база на броя гласове, които снимката е получила спрямо максималната активност на гласуващите към момента на публикуване на снимката. 

Нормата на увеличаване на рейтингът на снимката е толкова по-голяма, колкото по-голям е потребителският рейтинг на гласуващия за снимката. 

Точната логика, алгоритми и тежести за изчисляване на потребителски рейтинги и рейтинги на снимките е търговска тайна на Презънс ЕООД.

IIX. Други условия 

Забранено е обсъждането на работата на администраторите. Теми и коментари с подобно съдържание ще бъдат отстранявани, а нарушителите ще бъдат наказвани. 

Презънс ЕООД си запазва правото изтрива материали, в това число снимки, коментари, и теми от дискусионните форуми без да усведомява техните автори, в случай, че същите нарушават настоящите условията за ползване.

Презънс ЕООД има право да ограничава или блокира достъпа на потребител, група потребители или на всички потребители до определени услуги или ресурси ако се установи нарушение на настоящите условия за ползване.

Презънс ЕООД предлага услугите на сайта си "във вида, в който са" и не носи отговорност по отношение на тяхното надеждно функциониране, броя и вида на включените услуги и достъпа до услугите и ресурсите. Презънс ЕООД не поема задължение за осигуряване на помощ и инструкции.

Презънс ЕООД има право да променя дизайна и функционалността на сайта, както и на предоставяните услуги, без предварително известяване. 

IX. Промени

Презънс ЕООД си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия. 

X.Защита на личните данни

Посетете страницата с политиката ни за защита на личните данни, за да се запознаете с нея. 

Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 20.05.2015 г.

Моля попълнете полето.
Моля попълнете полето.
Регистрация Забравена парола